Agenicija za lovni turizam Wild Banat je agencija osnovana 2019.godine, sa ciljem promovisanja potencijala lovnog podrucja srednjeg Banata, kao i ostalih lovnih podrucja u Republici Srbiji, pruzanja lovnoturistickih usluga lovnim turistima iz zemlje i inostranstva i promocije eko turizma.

Drago Janjušević

janušević DOO Sečanj

O nama

Naša misija

Podstaknuti nedavno realizovanim IPA Interreg projektom prekogranicne saradnje Republike Srbije i Rumunije koji je za cilj imao promociju eko i ruralnog turizma u priobalju reke Tamis, pod nazivom “Eko Tamis – novi turisticki proizvod”, u prvoj fazi rada zapoceti sa promocijom turistickog potencijala i prirodnih resursa, flore i faune u sirem priobalju reka Tamis – Brzava – Begej i razvojem i ponudom lovnog, ribolovnog, eko turizma i netaknute prirode privuci turiste iz zemlje i inostranstva, iskrene ljubitelje prirode i u u pozitivnom svetlu promovisati lovno podrucje Banata, kao i ostala lovna podrucja u Srbiji. U drugoj fazi rada u lovno turisticku ponudu Wild Banata uvrstiti ponudu atraktivnih lovista u Srbiji, ali i lovista zemalja u okruzenju.

Ukoliko vam treba bilo kakva informacija kontaktirajte nas
preko naše mail forme.

ILI pozovite na ovaj broj telefona

Contact
+38163/460-752

ul. Partizanski put br.17 / 23240 Secanj / SRBIJA